OrientaRioja

Actualidad y noticias de La Rioja y España, Última Hora

Los 8 factores de riesgo de impagos tras la COVID-19


La recuperació pospandémica revela una realitat territorial asimètrica, les baixes tasas de vacunació en els països emergents corroboran aquest panorama mundial en el que les debilitats i les fortaleses existents s’han reforçat i les bretxes internes i externes globals que s’han agravat. Els mercats financers estan fortament condicionats per l’evolució de la COVID-19, l’evolució dels beneficis de les empreses i les presiones inflacionistes.

Segons el Boletín Económico trimestral 3/2021 publicat pel Banc d’Espanya, l’economia mundial ha mantingut un dinamisme elevat en els mesos d’estiu i ha començat a anunciar senyals de certa desacceleració, a més de les presiones inflacionistes observades a l’escala global que sembla tenir una naturalesa transitòria. . Les circumstàncies actuals són proclives, a curt termini, a una prolongació de l’evolució favorable de l’activitat en un horitzó de previsió a mig i llarg termini sotmesa a moltes incerteses.

El mercat necessita una major liquidació i línies de finançament per complir amb les seves obligacions. Entre els obstáculos existents apareixen: el deteriorament de la qualitat crediticia, on els sistemes de qualificació automàtica afloran empeoraments generalitzats en termes de rating; incertesa de les institucions per definir el default i la migració a l’etapa 2 sota IFRS9; la diferent exposició dels sectors, entre els més afectats per la COVID-19 es troben a l’hosteleria, el turisme o l’automoció. A tenor de les circumstàncies, els gestors crediticis han intensificat la vigilància sobre els deudores, implementat l’ús de les noves tecnologies com IA o Blockchain, creat quadres específics amb informació diària i revisada i modificada l’estratègia de reestructuració de préstecs.

Segons GDS Modellica els principals factors de riscs de crèdit, mercat i liquidez del sistema financer son:

  • Ausència de comunicació constant per part dels reguladors i entitats financeres que sol·liciten informes d’estrès, test de liquidació per a analitzar els buffers de liquiditat d’estas.
  • Dèficit de plans de contingència de liquidació o recuperació.
  • Falta d’indicadors d’alerta temprana.
  • Empeoramiento en los KPI de riesgo de liquidez
  • Deterioro de les posicions de liquidació a curt termini a causa d’una major volatilitat i disminució de liquiditat dels mercats.
  • Increment de les disposicions de línies de crèdit.
  • Aumento de la volatilidad intradiaria debido a patrones de pagos inusuales.
  • Falta de suport per part de les entitats reguladores als bancs per mitigar les limitacions del mercat.

Tras la COVID-19, els gestors de crisi segueixen veient per la resiliència de les operacions i la gestió de riscos, a través de l’establiment de prioritats dins de cada entitat, inventariant les accions, responsabilitats com la identificació de persones amb capacitat d’actuar, recopilar informació i realitzar comunicacions sobre les diferents operacions financeres. El creixement sostenible requereix el procés de sol·licituds de crèdit de manera intel·ligent, consistent i rentable. Una solució d’adquisició o subscripció ràpida, sòlida i rentable que es pot utilitzar per qualsevol empresa que sigui DataView360.

DataView360, desenvolupat per GDS Modellica, és molt eficaç i flexible en la gestió del processament de sol·licituds de casos a gran escala. Admite la revisión de cuentas, la mitigación de fraude, la admisión y los recobros. Aquesta interfície d’administració de casos aborda l’automatització de processos comercials a través de l’administració de coles, el flux de treball, la priorització, el maneig d’excepcions i la venda creuada. Una aplicació preconfigurada i que GDS Modellica pot personalitzar i oferir un sistema que satisfaga totes les necessitats específiques de la seva organització, sense importar el nivell de complexitat.

Des de GDS Modellica afirmar que identificar i establir mesures d’emergència, així com implementar de manera adequada els dispositius existents, permetre a les entitats financeres mitigar els riscos financers i no financers assegurant la continuació operativa, els diferents proveïdors que estan sotmesos a diferents tipus d’estrés, regulacions. , empleos, tecnologia y que pueden llegar a comprometer dicha operativa.

GDS MODELLICA
GDS Modellica és una empresa que provee de tecnologia – analítica i gestió de decisions, així com a consultoria especialitzada en els processos de risc de crèdit. La companyia ajuda a les organitzacions a potenciar el procés de presa de decisions interconnectades en cada etapa del cicle de vida del client generant relacions rentables amb els clients gràcies al seu coneixement, tecnologia i millors pràctiques de la indústria. GDS Modellica porta més de 16 anys col·laborant amb èxit per a centenars d’institucions financeres, minoristes, asseguradores i diversos sectors en més de 36 països. https://www.gdsmodellica.com

EKM Broadcasting